Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE & BIJZONDERE VOORWAARDEN
De Algemene & Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op geworven, geselecteerd en/of ter beschikking gesteld personeel op basis van Uitzenden/Detacheren/Werving&Selectie voor werkzaamheden alsmede ten behoeve van Payrolling van het door de opdrachtgever zelf geworven personeel en zijn geldig voor de volgende vennootschappen: Opwerk Intermediair B.V. gevestigd op de Nassaukade 1, 2281XA Rijswijk, Kamer van Koophandel voor ‘s-Gravenhage op datum 13-09-2010 onder nummer 50807579
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze Algemene & Bijzondere Voorwaarden gelden de volgende definities:
1.1. Opwerk Intermediair B.V.: de hiervoor vermelde vennootschap, welke personeel ter beschikking stel(t)(len) aan Opdrachtgever voor het ten behoeve van deze te verrichten werkzaamheden en/of die door eigen Opdrachtgever geworven personeel op de payroll plaatst ten behoeve van Opdrachtgever.
1.2a Personeel: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever en onder diens leiding en toezicht werkzaam is.
1.2b Kandidaat: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. als mogelijke nieuwe (in te lenen) medewerker wordt aangeboden en welke te kennen heeft gegeven obv bemiddeling door Opwerk Intermediair B.V. specifiek bij Opdrachtgever voorgesteld te worden met het oog om in de toekomst en door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.
1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. voorziet van Personeel en/of zelf Personeel werft en deze bij Opwerk Intermediair B.V. op de Payroll plaatst. Opdrachtgever geeft leiding en toezicht aan ingehuurd/ingezet Personeel.
1.4. Opdracht: een verzoek, aanvraag, opdracht of andere communicatie met het doel te komen tot een overeenkomst tussen Opwerk Intermediair B.V. en Opdrachtgever op grond waarvan a) Personeel ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, in geval van Werving&Selectie, Detacheren en Uitzenden, door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. of b) Personeel ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever bij Opwerk Intermediair B.V. op de loonlijst is geplaatst.
1.5. Zoekopdracht: alle afspraken tussen Opwerk Intermediair B.V. en Opdrachtgever en alle details welke betrekking hebben op het zoeken van Personeel. Deze Zoekopdracht wordt bij het verstrekken van de Opdracht samengevat en door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
1.6. Inleenovereenkomst: het Contract tussen Opwerk Intermediair B.V. en Opdrachtgever, waarbij Personeel ten behoeve van Opdrachtgever door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. werkzaamheden zal verrichten.
1.7. Basis uurtarief: de vergoeding die Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. verschuldigd is ter zake van het door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel op inleenbasis. Deze vergoeding is exclusief reiskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (in de inleenovereenkomst).
1.8. Werving&Selectie(W&S)Fee: de bemiddelings- vergoeding die Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. verschuldigd is voor de Werving&Selectie Opdracht. Deze W&S Fee wordt op de eerste werkdag van de nieuw geworven medewerker bij Opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Opwerk Intermediair B.V. aan, en op iedere Overeenkomst tussen Opwerk Intermediair B.V. en een Opdrachtgever waarop Opwerk Intermediair B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Opwerk Intermediair B.V. en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Opwerk Intermediair B.V. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
2.3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2.4. Opwerk Intermediair B.V. is niet gebonden aan algemene voorwaarden of specifieke inkoopvoorwaarden inzake personeel van de Opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden, tenzij Opwerk Intermediair B.V. deze schriftelijk vastgelegde voorwaarden van Opdrachtgever door middel van ondertekening en voorafgaand aan het opstellen van onderhavige Algemene & Bijzondere Voorwaarden heeft erkend en daarmee van toepassing heeft verklaard op haar diensten voor Opdrachtgever
Als Opwerk Intermediair B.V. (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing heeft verklaard/erkent en enige bepaling die opgenomen is in onderhavige Algemene & Bijzondere
Voorwaarden zijn niet opgenomen in de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever dan worden deze voorwaarden uit onderhavige voorwaarden van kracht als ware deze een addendum op de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk en nadrukkelijk door opdrachtgever en Opwerk Intermediair B.V. wordt overeengekomen.
2.5. Als enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 3. Opdrachten
3.1. Een Opdracht is eerst na schriftelijke bevestiging (door middel van een Inleenovereenkomst opgesteld door Opwerk Intermediair B.V.) bindend. Deze Inleenovereenkomst kan per post, fax of email getekend voor akkoord door Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. worden geretourneerd.
Wanneer op regelmatige basis opdrachten door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever worden bevestigd dan kan Opwerk Intermediair B.V. deze inleenovereenkomsten ook eenzijdig bekrachtigen door middel van een per email te verzenden bevestiging. Hierin staan ook alle specifieke inzetgegevens van de opdracht vermeld. Deze (email) inzetbevestiging is rechtsgeldig van kracht en gaat rechtsgeldig in tenzij binnen 2 werkdagen na ontvangst ervan door opdrachtgever wordt aangegeven dat de inhoud niet correct is.
3.2. Opwerk Intermediair B.V. behoudt zich het recht voor niet tot acceptatie over te gaan van Opdrachten.
Artikel 4. Betaling
4.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden elke door Opwerk Intermediair B.V. ingezonden factuur voor ter beschikking gesteld Personeel te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. Uitsluitend betaling aan Opwerk Intermediair B.V. werkt bevrijdend.
4.3. Opwerk Intermediair B.V. heeft te allen tijde het recht om Personeel niet ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever en/of terug te trekken, indien betaling niet plaatsvindt binnen de onder lid 4.1 genoemde termijn.
4.4. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de onder lid 4.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever na het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, ter hoogte van de wettelijke rente over het nog openstaande factuurbedrag of ene gedeelte daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt berekend.
4.5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke vallende op de invordering en inning van de door Opwerk Intermediair B.V. niet tijdig ontvangen bedragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de niet tijdig ontvangen vordering of het niet tijdig ontvangen gedeelte daarvan, tenzij in een gerechtelijke of arbitrale procedure een hoger bedrag wordt toegewezen, met een minimum bedrag van € 500,00.
4.6. Opwerk Intermediair B.V. heeft te allen tijde recht voor de betaling van de openstaande facturen of een gedeelte daarvan zekerheden te verlangen van Opdrachtgever.
4.7. Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van (een deel) van de factuur schort de betalingsverplichting van het niet betwistte deel van de factuur door de Opdrachtgever niet op. Wanneer Opdrachtgever en Opwerk Intermediair B.V. zich niet kunnen vinden in een voor beide partijen acceptabele oplossing voor een (deel van een) betwistte factuur, dan zal eerst een onafhankelijke derde (mediator) worden verzocht een arbitrale oplossing te bepalen alvorens rechtsmiddelen worden ingezet. Deze enkel indien de totale betwistte som niet hoger is dan € 5.000, – binnen 1 kalenderjaar.
4.8 Wanneer Opwerk Intermediair B.V. door middel van het versturen van een creditnota de factuur waarvan een deel of geheel betwist wordt weer correct compenseert, en dit (nadat binnen 8 dagen door Opdrachtgever is gereclameerd) binnen de betalingstermijn doet, dient opdrachtgever zich te houden aan de initiële betalingstermijn van de betwistte factuur.
Artikel 5. Ontbinding
5.1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald- gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
5.2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
5.3. Als de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Opwerk Intermediair B.V. nog niet is uitgevoerd.
5.4. Bedragen die Opwerk Intermediair B.V. vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en zonder gerechtelijke tussenkomt opeisbaar.
5.5. Als de Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Opwerk Intermediair B.V. gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Opwerk Intermediair B.V. eveneens gerechtigd in de onder lid 5.2 bedoelde omstandigheden.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Opwerk Intermediair B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden veroorzaakt door Opwerk Intermediair B.V. ter beschikking gesteld Personeel aan Opdrachtgever of aan derden, ook niet indien zulke schade opzettelijk of met grove schuld wordt veroorzaakt. In de hiertoe door Opdrachtgever af te sluiten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient door opdrachtgever eveneens dekking voor ingeleend personeel opgenomen te worden cq geverifieerd te worden dat deze dekking afdoende is.
6.2. Opdrachtgever vrijwaart Opwerk Intermediair B.V. voor elke aansprakelijkheid van Opdrachtgever of van derden voor schaden en/of verliezen welke door Opwerk Intermediair B.V. ter beschikking gesteld Personeel zou zijn veroorzaakt tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. Opdrachtgever wordt geadviseerd zijn WA/bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden. Opdrachtgever draagt immers rechtens ook ten opzichte van onder zijn leiding en toezicht werkzame personen de aansprakelijkheid van een werkgever. Personeel dat door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever wordt uitgeleend cq ingezet werkt altijd op basis van leiding en toezicht van Opdrachtgever.
6.3. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
6.4. Evenmin is Opwerk Intermediair B.V. aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door haar ter beschikking gesteld Personeel is aangegaan, of welke op andere wijze voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van Opdrachtgever of jegens welke andere derden dan ook.
6.5. Opwerk Intermediair B.V. is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in Artikel 8 van deze voorwaarden bedoeld, niet is nagekomen.
Artikel 7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht van Opwerk Intermediair B.V. zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opwerk Intermediair B.V. onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoord te komen.
7.2. Zodra zich bij Opwerk Intermediair B.V. een overmachttoestand voordoet als in lid 7.1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Opdrachtgever. Opwerk Intermediair B.V. zal alles in het werk stellen om Opdrachtgever en haar belangen zo goed als mogelijk is te dienen en eventuele schade te beperken.
7.3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, evenals omvangrijke ziekte van Personeel (griepgolf van lange duur en/of van epidemiologische aard).
7.4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Opwerk Intermediair B.V. zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
7.5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan Opwerk Intermediair B.V. verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Opwerk Intermediair B.V. te betalen.
7.6. Opwerk Intermediair B.V. is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 7.5 van dit artikel bedoeld.
Artikel 8. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
8.1. Opwerk Intermediair B.V. verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
8.2. De Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van Personeel diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn administratie.
8.3. Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Personeel vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.4. Het is de Opdrachtgever, zonder toestemming van Opwerk Intermediair B.V., niet toegestaan gegevens met betrekking tot Personeel, die niet bij de Opdrachtgever in dienst zijn gekomen, na het einde van de inhuur/inleenperiode te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
Artikel 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
9.1. Op alle Overeenkomsten waarvan deze Algemene & Bijzondere Voorwaarden deel uitmaken is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen inzake of verband houdende met Overeenkomsten waarop deze Algemene & Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10. Wijzigingen Algemene & Bijzondere Voorwaarden
10.1. Opwerk Intermediair B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene & Bijzondere Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst dan van toepassing zijn nadat Opwerk Intermediair B.V. de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld
10.2. Algemene of Bijzondere leveringsvoorwaarden (raamovereenkomst of algemene voorwaarden of anderszins leveringsvoorwaarden) van Opwerk Intermediair B.V. of Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van welke aard dan ook komen bij het ingaan van onderhavige of de gewijzigde versie van onderhavige Algemene & Bijzondere Voorwaarden te vervallen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN UITZENDEN & DETACHEREN (U&D)
Artikel 11. Selectie
11.1. Opwerk Intermediair B.V. heeft volledige vrijheid in de werving van de Kandidaat of Kandidaten die ter beschikking kunnen worden gesteld in geval van uitzenden en detacheren.
11.2. Opdrachtgever zal bij het verstrekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelijk aangeven welke werkzaamheden het ter beschikking te stellen Personeel dient te verrichten, alsmede, voor zover mogelijk en zo nodig in overleg met Opwerk Intermediair B.V., de kwalificaties aangeven welke voor die werkzaamheden vereist zijn.
11.3. Aan de hand van de hiervoor onder lid 11.1 en 11.2 genoemde gegevens en de aan Opwerk Intermediair B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van beschikbare Kandidaten, zal Opwerk Intermediair B.V. het ter beschikking te stellen Personeel selecteren.
11.4. Opdrachtgever zal zelf bepalen welke geselecteerde Kandidaat of Kandidaten hij/zij wil inzetten teneinde de Opdracht de werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.
11.5. In geval reeds ter beschikking gesteld Personeel arbeidsongeschikt wordt of niet blijkt te voldoen aan de vereisten van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Opwerk Intermediair B.V. hiervan direct op de hoogte stellen, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanvang indien er Personeel niet blijkt te voldoen. Het aanspreken op ongeschiktheid of kenbaar maken van klachten dient ook bij de medewerkers kenbaar gemaakt te worden, zodat deze zich (indien de situatie dit toestaat) binnen een redelijke termijn kan verbeteren. Het melden dient altijd onverwijld te geschieden, daar Opwerk Intermediair B.V. afhankelijk is van informatie van Opdrachtgever op de werkvloer. Voor zover Personeel niet in staat geacht blijkt te zijn binnen een redelijke termijn zijn/haar werkzaamheden te hervatten of de kwaliteit van het werk te verbeteren, zal Opwerk Intermediair B.V. er dan alles doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om voor geschikte vervanging zorg te dragen, een en ander in overleg met Opdrachtgever.
11.6. Opwerk Intermediair B.V. is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van Personeel dat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat met betrekking tot de selectie sprake is van grove schuld van Opwerk Intermediair B.V.
Artikel 12. Dienstverband Personeel, leiding en toezicht, duur terbeschikkingstelling, veiligheid en evacuatie
12.1. Personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever heeft een Overeenkomst met Opwerk Intermediair B.V.; gedurende de periode dat Personeel ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever is deze laatste echter gehouden tot het geven van leiding en het houden van toezicht.
12.2. In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van Personeel vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van Personeel vastgelegd.
12.3. Als het uitzendbeding van toepassing is op de Overeenkomst (opdrachten van Opwerk Intermediair B.V. en Opwerk Intermediair B.V. Uitzend in Fase A) hoeven Opwerk Intermediair B.V. of de Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door de ABU CAO anders is bepaald.
12.4. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de Overeenkomst is er sprake van een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de Overeenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door middel van een uitdrukkelijk genoemde tussentijdse opzegtermijn.
12.5. Als de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van Personeel die op basis van een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen en hiertoe in de Inleenovereenkomst geen (kosteloze mogelijkheid nadrukkelijk is overeengekomen), zal de Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatstgeldende Tarief voor het betrokken Personeel,
vermenigvuldigd met het aantal van de in de Overeenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de Overeenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
12.6. Indien bij Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel wisselt van functie of arbeidsplaats, wordt de terbeschikkingstelling voortgezet en begint derhalve geen nieuwe termijn van terbeschikkingstelling te lopen. Opdrachtgever dient wisselingen ALTIJD en onverwijld aan Opwerk Intermediair B.V. te melden. Indien van toepassing wordt een nieuwe Inleenovereenkomst opgesteld.
12.7. In geval Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld ter vervanging van door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel worden beide terbeschikkingstellingen geacht één doorlopende terbeschikkingstelling te zijn. Indien van toepassing wordt een nieuwe Inleenovereenkomst opgesteld.
Artikel 13. Veiligheid, evacuatie en nadere bepalingen
13.1. Bij een arbeidsongeval aan of plotse ziektetoestand van Personeel dat ter beschikking wordt gesteld, dient de Opdrachtgever het nodige te ondernemen om het getroffen Personeel zo snel mogelijk te assisteren en medische hulp te verlenen/in te schakelen cq te evacueren/vervoeren om de nodige medische zorgen te laten verstrekken. Kosten van deze evacuatie/dit vervoer zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
13.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan Personeel in gebieden te werk te stellen waar bij het aangaan van de Overeenkomst risico’s heersen ten aanzien van gezondheid of veiligheid.
13.3. De werkgever (‘Opdrachtgever’) is verplicht de lokalen, werktuigen, de werkplek, de voertuigen en gereedschappen en al hetgeen aan het Personeel dat van Opwerk Intermediair B.V. wordt ingehuurd waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden
alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer (‘Personeel’) in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt (wettelijke bepaling Artikel 7:658, lid 1 BW). Indien omstandigheden onvolkomen zijn in dit kader dient Opdrachtgever deze gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen.
13.4. Het is Opdrachtgever verboden aan haar ter beschikking gesteld Personeel zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk met Opwerk Intermediair B.V. schriftelijk is overeengekomen. In alle gevallen zijn de verplichtingen uit hoofde van onderhavige voorwaarden van Opdrachtgever jegens Opwerk Intermediair B.V. van toepassing in het bijzonder de artikelen mbt de aansprakelijkheid, en verantwoordelijkheid mbt leiding en toezicht van de Opdrachtgever.
13.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid en de (financiële) gevolgen van ontvoering, gijzeling, bedreiging, onrechtmatige detentie en afpersing van Personeel dat ter beschikking wordt gesteld.
13.6. Indien gebied(en), land(en) en plaats(en) waar het ter beschikking gesteld of te stellen Personeel werkzaam zal zijn, wordt/worden gewijzigd ten opzichte van datgene wat bij het aangaan van de Overeenkomst werd afgesproken, dient Opdrachtgever Opwerk Intermediair B.V. daarvan direct in kennis te stellen. Opwerk Intermediair B.V. heeft het recht de Overeenkomst in dat geval met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel voorwaarden te stellen voor verdere voortzetting.
13.7. Het is zowel Opwerk Intermediair B.V. als Opdrachtgever verboden in geval van werkstaking bij de onderneming van Opdrachtgever Personeel ter beschikking te stellen respectievelijk in te zetten voor werkzaamheden, welke door deelnemers aan de werkstaking worden verricht.
Artikel 14. Rechtstreekse arbeidsverhouding
14.1. Opdrachtgever brengt Opwerk Intermediair B.V. schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met Personeel of een Kandidaat een rechtstreeks (of indirect via enige derde) een dienstverband (of inleen/inhuur betrekking of alles wat hieraan gelijkgesteld kan worden) aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Opdrachtgever vraagt daarbij aan Opwerk Intermediair B.V. tegen welk tijdstip Personeel het contract met Opwerk Intermediair B.V. rechtsgeldig kan doen beëindigen.
14.2. Indien er geen schriftelijke kosteloze overname van toepassing is (of in geval een door Opwerk Intermediair B.V. aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 2 jaar na voorgesteld te zijn (indirect) te werkgesteld wordt) dient een vergoeding aan Opwerk Intermediair B.V. voldaan te worden.
14.3. Opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat Personeel het contract met Opwerk Intermediair B.V. rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de Opdrachtgever met het Personeel een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. Opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met Personeel aangaan, indien en voor zolang Personeel het contract niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
14.4. Tenzij een onderlinge afspraak tussen Opdrachtgever en Opwerk Intermediair B.V. als afwijking op lid 14.1, 14.2 of 14.3 schriftelijk bevestigd is door Opwerk Intermediair B.V., zal het desbetreffende lid van Artikel 14 waarop deze afspraak gebaseerd is vervallen.
14.5. Indien de Opdrachtgever, overeenkomstig doch niet uitsluitend beschreven in het hiervoor bepaalde lid 14.1, 14.2 en 14.3, tijdens een Opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met het ingevolge die Opdracht ter beschikking gesteld Personeel en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende Tarief voor het betrokken Personeel en wel over de volgende periode dan wel uren:
a. Bij een Opdracht voor bepaalde tijd over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de Opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 2.000 gewerkte uren. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de Opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd. Een objectief bepaalbare gebeurtenis is een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen.
b. Bij een Opdracht voor onbepaalde tijd over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de Opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 2.000 gewerkte uren. Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende: onder de Opdracht voor bepaalde tijd is mede begrepen de Opdracht voor bepaalbare tijd, dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet of die een vastgestelde tijd niet overschrijdt. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt. Indien bij een Opdracht voor bepaalbare tijd Opwerk Intermediair B.V. alleen door de Opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en de Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, dan wordt de resterende looptijd van die opdracht bepaald op één jaar. Indien aannemelijk is, dat de restende looptijd langer dan een jaar zou duren, dan word die langere looptijd als uitgangspunt genomen.
14.6. Indien de Opdrachtgever met het Personeel een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen 12 (twaalf) maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van dit Personeel en die terbeschikkingstelling niet meer dan 2.000 gewerkte uren heeft geduurd, is de Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een vergoeding verschuldigd, zoals volgt: die vergoeding beloopt 40% van het Tarief, dat voor het betrokken Personeel gold tijdens de Opdracht, genomen over een periode van 2.000 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid 14.5, tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een opdracht aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan zes maanden.
14.7. Indien door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. een Kandidaat aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en die (mogelijke) Opdrachtgever met deze Kandidaat een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat of indirect via enige derde een dienstverband (of inleen/inhuur betrekking of alles wat hieraan gelijkgesteld kan worden) aangaat voordat de Opdracht tot stand komt (maw een voorgestelde kandidaat die op enigerlei wijze direct of indirect te werk gesteld of gesteld wordt), is die (mogelijke) Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een vergoeding verschuldigd als volgt Werving&Selectiefee: het feitelijke Jaarsalaris x 20% (of indien dit niet door (mogelijke) Opdrachtgever kenbaar gemaakte voor de functie gebruikelijke Jaarsalaris) (Jaarsalaris = 12,96 x maandsalaris)
14.8. Het Tarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens Opdracht en Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht niet geëindigd. Het minimum aantal uren is altijd van toepassing.
14.9. Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit artikel tevens verstaan de situatie dat het ter beschikking gestelde Personeel door tussenkomst van één of meerdere derden bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld (of bij een van diens concern/zuster organisaties).
Artikel 15. Loon en arbeidsvoorwaarden Personeel
15.1. Opwerk Intermediair B.V. betaalt aan door haar aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel rechtstreeks de tussen het Personeel en Opwerk Intermediair B.V. overeengekomen loon en vergoedingen.
15.2. Indien evenwel bij Opdrachtgever ten behoeve van wie de terbeschikkingstelling plaatsvindt, een collectieve regeling van toepassing is, welke ten aanzien van het gebruik maken van ter beschikking gesteld Personeel regels bevat, zal Opwerk Intermediair B.V. deze regels voor zover mogelijk toepassen. Indien bij Opdrachtgever een dergelijke collectieve regeling van toepassing is, is Opdrachtgever verplicht Opwerk Intermediair B.V. bij het tot stand komen van de Overeenkomst onverwijld en volledig in te lichten over de inhoud van die collectieve regeling. Tevens dienst Opdrachtgever mogelijke wijziging welke op deze collectieve regeling van toepassing worden tijdig (voor ingangsdatum) aan Opwerk Intermediair B.V. kenbaar te maken.
Artikel 16. Premies, sociale verzekeringen en belasting
16.1. Opwerk Intermediair B.V. garandeert dat ter beschikking gesteld of te stellen Personeel, waarvan de Overeenkomst met Opwerk Intermediair B.V. beheerst wordt door Nederlands recht, door Opwerk Intermediair B.V. wordt verzekerd volgens de in Nederland geldende wettelijke bepalingen en voorschriften ter zake van sociale verzekeringen, terwijl voor het betreffende Personeel tevens alle van toepassing zijnde premies en (loon)belastingen tijdig zullen worden afgedragen.
16.2. Indien Opdrachtgever dit verlangd zal Opwerk Intermediair B.V. binnen 10 werkdagen een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst overleggen. Deze zal betrekking hebben op het meest recent afgesloten kwartaal.
Artikel 17. Geheimhoudingsverklaring
17.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Opwerk Intermediair B.V. er zorg voor dat Personeel een geheimhoudingsverklaring ondertekent. Indien Opdrachtgever een eigen geheimhoudingsverklaring wil laten ondertekenen door het door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. ingeleend Personeel, dan zal Opwerk Intermediair B.V. ervoor zorg dragen dat deze eigen geheimhoudingsverklaring van Opdrachtgever voor aanvang van de te werkstelling bij Opdrachtgever wordt getekend, op voorwaarde dat deze geheimhoudingsverklaring geen onrechtmatige artikelen bevat en deze tijdig bij Opwerk Intermediair B.V. in het bezit is. Eventuele boetes of rechtsmaatregelen welke Opdrachtgever uit hoofde van deze eigen geheimhoudingsverklaring jegens Personeel aanhangig wil maken, dient Opdrachtgever zelfstandig te initiëren en direct met Personeel af te handelen
Artikel 18. Tarief
Voor het ter beschikking te stellen Personeel zal Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een Tarief verschuldigd zijn waarvan de hoogte nader zal worden overeengekomen in de (per opdracht op te stellen) Inleenovereenkomst en welke voor een bepaalde tijd geldig is. Inzake dit Tarief gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de hieropvolgende bepalingen:
18.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opwerk Intermediair B.V. niet bevoegd tot het inzetten van ter beschikking gesteld Personeel in een andere functie dan bij aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen.
18.2. In geval Personeel door Opdrachtgever wordt ingezet in een lagere functie dan bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Opwerk Intermediair B.V. en Opdrachtgever werd overeengekomen zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief gehandhaafd blijven dat aanvankelijk was overeengekomen.
18.3. In geval Personeel door Opdrachtgever wordt ingezet in een hogere functie dan bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Opwerk Intermediair B.V. en Opdrachtgever werd overeengekomen zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief dat aanvankelijk was overeengekomen evenredig worden verhoogd met het bedrag van de extra vergoeding & lasten welke Opwerk Intermediair B.V. aan het betreffende Personeel verschuldigd zal zijn tengevolge van de wijziging in functie.
18.4. In geval door Opwerk Intermediair B.V. kosten worden gemaakt, welke niet gedekt zijn in het overeengekomen Tarief en bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzien waren, zoals kosten opgelegd door nieuwe wet- en regelgeving welke bij aanvang van de Opdracht nog niet bekend was/waren, (extra verzekeringen, hogere reiskosten (indien deze onderdeel uitmaken van het Tarief) dan zijn die kosten voor rekening van Opdrachtgever.
18.5. Indien tijdens de duur van de terbeschikkingstelling de door Opwerk Intermediair B.V. aan Personeel verschuldigde vergoeding hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten als gevolg van de sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, zal het Tarief en de toeslag met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan worden vermeerderd en dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
BIJZONDERE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE (W&S)
Artikel 19. Selectie
19.1. Opwerk Intermediair B.V. heeft volledige vrijheid in de keus van de persoon of personen die worden voorgesteld aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van Personeel.
19.2. Opdrachtgever zal bij het verstrekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelijk aangeven welke werkzaamheden het ter beschikking te stellen Personeel dient te verrichten, alsmede, voor zover mogelijk en zo nodig in overleg met Opwerk Intermediair B.V., de kwalificaties aangeven welke voor die werkzaamheden vereist zijn. Opwerk Intermediair B.V. gaat er bij het ontvangen van de zoekcriteria van uit dat deze volledig en correct zijn. Wijzigingen hierop dienen zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden.
19.3. Opwerk Intermediair B.V. zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader van de verstrekte opdracht de aan hem verstrekte informatie over kandidaten strikt vertrouwelijk behandelen.
19.4. Het is Opdrachtgever, zonder toestemming van Opwerk Intermediair B.V., niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
19.5. Aan de hand van de hiervoor onder lid 11.1 en 19.2 genoemde gegevens en de aan Opwerk Intermediair B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van beschikbare Kandidaten, zal Opwerk Intermediair B.V. het ter beschikking te stellen Personeel selecteren.
19.6. Opwerk Intermediair B.V. zal zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving één of meer kandidaten voor te dragen
19.7. Opwerk Intermediair B.V. staat en voor een behoorlijke, adequate en professionele uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt Opwerk Intermediair B.V. een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
19.8. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Opwerk Intermediair B.V. aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
19.9. Opwerk Intermediair B.V. gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, correct en volledig zijn.
19.10. Opwerk Intermediair B.V. is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van Personeel dat niet
blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat met betrekking tot de selectie sprake is van zeer grove schuld van Opwerk Intermediair B.V. Eventuele aansprakelijkheid van Opwerk Intermediair B.V. is in dat geval beperkt tot de directe schade van de Opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen Fee.
19.11. Het einde van de opdracht tot werving en selectie eindigt met het door de Opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
19.12. Indien Opwerk Intermediair B.V., ondanks herhaalde pogingen en na het verstrijken van een periode van 6 maanden er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen.
Artikel 20. Fee
Inzake de Werving&Selectie Fee gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de hieropvolgende bepalingen:
20.1. Voor de Werving & Selectie Opdracht is de Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een Fee verschuldigd ter grootte van het overeengekomen nominale bedrag, te weten een percentage van het bruto jaarsalaris incl. vakantietoeslag (en exclusief variabele elementen zoals bonussen, winstdeling, onkostenvergoedingen, etc.) .
20.2. De Werving & Selectie Fee is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met het Personeel. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Opwerk Intermediair B.V. een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Personeel binnen twee werkdagen na ondertekening ter beschikking.
20.3. De Werving & Selectie Fee is ter dekking van de in de activiteiten en instrumenten van Opwerk Intermediair B.V. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de Opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
Artikel 21. Concurrentie en schadeloosstelling
21.1. Het is de (mogelijke) Opdrachtgever zonder toestemming van Opwerk Intermediair B.V. niet toegestaan om Kandidaten welke door Opwerk Intermediair B.V. is voorgesteld rechtstreeks of via derden een arbeids-/inhuur/ZZP of daaraan gelijk te stellen te werkstellingsverhouding bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaten binnen 2 jaar naar voorstellen in te huren van een andere arbeidsbemiddelaar.
21.2. Indien door tussenkomst van Opwerk Intermediair B.V. een Kandidaat aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en die (mogelijke) Opdrachtgever met deze Kandidaat direct een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat of indirect via enige derde een dienstverband (of inleen/inhuur betrekking of alles wat hieraan gelijkgesteld kan worden) aangaat voordat de Opdracht met Opwerk Intermediair B.V. tot stand komt (maw een door Opwerk Intermediair B.V. voorgestelde Kandidaat die op enigerlei wijze direct of indirect door Opdrachtgever te werk gesteld wordt), dan is die (mogelijke) Opdrachtgever aan Opwerk Intermediair B.V. een vergoeding verschuldigd in de vorm van een Werving&Selectie Fee: het feitelijke Jaarsalaris van deze Kandidaat/Medewerker x 20%. Indien dit feitelijk jaarsalaris niet door de (mogelijke) Opdrachtgever kenbaar gemaakt wordt, zal Opwerk Intermediair B.V. het voor deze functie gebruikelijke Jaarsalaris hanteren). Jaarsalaris = 12,96 x bruto maandsalaris.
Artikel 22. BTW
22.1 Alle bedragen in deze Algemene & Bijzondere voorwaarden zijn exclusief BTW.

OPWERK INTERMEDIAIR
[T] +31 (0) 70 737 11 34 | [W] WWW.OPWERK-INTERMEDIAIR.NL |
[E] INFO@OPWERK-INTERMEDIAIR.NL | ING NL47 INGB 000 63 003 91|
NASSAUKADE 1 | 2281 XA RIJSWIJK | KVK 50807579 |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *